Juridiska tjänster

BOUPPTECKNING

När någon dör måste dödsboet enligt lag upprätta en bouppteckning. I den fastställs vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar samt testamentstagare och den innehåller en redovisning av den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Är den avlidne gift skall båda makarnas egendom redovisas.

Vi på Edlunds Begravningsbyrå i Göteborg hjälper er att göra en så smidig bouppteckning som möjligt.

Bouppteckningen ligger till grund för framtida bodelning samt arvskifte och är ett juridiskt dokument som utgör dödsboets legitimationshandling.

Bouppteckningsförrättningen ska hållas inom 3 månader från dödsdagen och lämnas till Skatteverket senast en månad efteråt. Man kan få anstånd för en senare inlämning om särskilda svårigheter föreligger men anståndet måste begäras inom tre månader.

Dödsbodelägarna är ansvariga för att en deklaration och en bouppteckning upprättas, att dödsboets egendom förvaltas, att dess skulder betalas om medel finns annars att anstånd med betalning begärs och att arvskifte utförs.

Under vissa omständigheter kan en s.k. dödsboanmälan ersätta bouppteckning. Det kan ske om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och övriga utgifter med anledning av dödsfallet. Dödsboanmälan kan endast upprättas av kommunen.

Bouppteckningen ska förrättas av två utomstående personer med goda kunskaper inom arvsrätten, så kallade förrättningsmän. Förutom upprättandet av bouppteckningen, ska de anteckna och värdera kvarlåtenskapen, kalla samtliga dödsbodelägare till bouppteckningen samt bör ge juridisk information och vägledning. De som upprättar en bouppteckning får inte vara dödsbodelägare.

Om det finns testamente efter den avlidne bör den som har boet i sin vård snarast läsa testamentet eftersom det bl.a. kan innehålla föreskrifter om den avlidnes begravning.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med våra jurister är du välkommen att höra av dig. De kan inte bara hjälpa er med att upprätta bouppteckning utan även bistå med hjälp av förvaltningen av dödsboet i den omfattning ni önskar.

ARVSKIFTE

Sedan bouppteckningen upprättats och förvaltningen av dödsboet är slutförd ska boets tillgångar fördelas mellan arvingarna. Detta sker genom arvskifte. Om den avlidne var gift och förutom efterlevande make eller maka efterlämnar särkullbarn ska arvskiftet föregås av bodelning. Över arvskifte ska upprättas en skriftlig handling som ska godkännas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Kommer man inte överens kan inte arvet delas och är oenigheten svårlöst kan man tillsätta en skiftesman genom tingsrättens försorg som bekostas av dödsboet.

I arvskiftet reglerar man avvecklingen och fördelar tillgångarna i dödsboet. För att så långt som det är möjligt säkerställa att det inte blir några negativa överraskningar i framtiden kan det vara väl värt att anlita en kunnig och erfaren jurist. Vi hjälper er gärna att förmedla kontakten.

TESTAMENTE

Ett testamente är en handling där en person bestämmer hur hans/hennes tillgångar skall fördelas och vilka förbehåll som skall gälla för arvet efter hans eller hennes död. Det kan innebära att arvsordningen förändras. Testamentet skall upprättas skriftligt och bevittnas av två personer.

Ett testamente behöver de flesta upprätta av olika skäl. Eftersom ett testamente gäller före lag, även om lagändringar skett sedan testamentet skrevs, är det viktigt att se över redan befintliga testamenten. Familjeförhållanden kan ha ändrats så att en tillämpning av det befintliga testamentet ger ett annat resultat än det ursprungliga syftet med handlingen. Det är många gånger nödvändigt att upprätta ett nytt testamente så att arvet verkligen fördelas på det sätt som testator (testamentsskrivaren) önskar.

Man bör anlita en sakkunnig person och få hjälp med att upprätta ett testamente så att man säkert vet att det uppfyller alla giltighetskrav. Vi förmedlar gärna den kontakten!